Advokátska kancelária | JUDr. Miroslav Sklenár
O advokátskej kancelárii
Naše zameranie
Aktuality
Kontakt
Zameranie

Právo obchodných spoločností


 • Zakladanie spoločností a organizačných zložiek
 • Joint-ventures a akcionárske dohody
 • Bežná agenda obchodných spoločností
 • Vzťahy v rámci koncernu
 • Zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Fúzie a premeny
 • Ponuky prevzatia
 • Likvidácie
 • Ochrana minoritných akcionárov a ochrana spoločností pred zneužívaním akcionárskych práv
 • Zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, orgánmi dozoru nad trhom cenných papierov a úradmi vedúcimi evidenciu cenných papierov

Pracovné právo


 • Pracovné zmluvy
 • Štatút vedúcich zamestnancov a vrcholového managementu
 • Zamestnávanie cudzincov
 • Dočasné prideľovanie zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa a medzinárodný prenájom pracovnej sily
 • Ukončenie pracovného pomeru
 • Vnútorné predpisy a pracovné poriadky
 • Kolektívne zmluvy a vzťahy s odbormi
 • Pracovnoprávne spory

Občianske právo


 • Ochrana osobnosti
 • Zmluvná agenda
 • Dedenie
 • Reštitúcie a privatizácie
 • Rozvod manželstva, úprava pomerov k maloletým deťom
 • Vyporiadanie majetku patriaceho do beypodielového spoluvlastníctva manželov
 • Výživné
 • Určenie rodičovstva a osvojenie

Nehnuteľnosti


 • Nákup a predaj nehnuteľností
 • Nájom pozemkov, prenájom budov a nebytových priestorov, správa nehnuteľností
 • Úprava vlastníckych vyťahov k pôde, inému poľnohospodárskemu majetku, lesným pozemkom, pozemkové spoločenstvá, urbárske družstvá
 • Developerská činnosť v oblasti realít, greenfieldy a brownfieldy

Súdne spory


 • Zastupovanie pred všetkými typmi slovenských súdov
 • Obchodnoprávne spory
 • Občianskoprávne spory
 • Spory z duševného vlastníctva
 • Nekalá súťaž
 • Ochrana osobnosti a dobrého mena právnických osôb
 • Pracovnoprávne vzťahy
 • Daňové spory
 • Správne a ústavné súdnictvo
 • Trestnoprávne konanie

Platobná neschopnosť a reštrukturalizácia


 • Konanie o konkurze a vyrovnaní
 • Návrhy na vyhlásenie konkurzu
 • Prihlášky pohľadávok
 • Zastupovanie na schôdzach veriteľov, vo veriteľských výboroch a pri prieskumných pojednávaniach
 • Incidenčné spory, vylučovacie žaloby
 • Reštrukturalizácia podnikov a dlhového zaťaženia
 • Outsourcing

Duševné vlastníctvo


 • Ochranné známky
 • Chránené označenia pôvodu
 • Autorské práva a ochrana software
 • Doménové mená
 • Know-how

Právo EÚ


 • Voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu
 • Právo obchodných spoločností
 • Hospodárska súťaž
 • Kartely a zneužitie dominantného postavenia
 • Vertikálne a horizontálne dohody

Fúzie a akvizície


 • Akvizície
 • Fúzie
 • Privatizácie
 • Právny a daňový audit (legal and tax due diligence)
 • Daňová optimalizácia
 • Zmluvná a ďalšia súvisiaca dokumentácia
 • Hospodárska súťaž, konanie o povolení koncentrácií pred národnými orgánmi pre ochranu hospodárskej súťaže
 • Pracovnoprávne aspekty
 • Nevyhnutné súhlasy, povolenia a licencie orgánov verejnej správy

(c) 2007 JUDr. Miroslav Sklenár - Advokátska kancelária